BISM IL-LAAHIR-RAH’MAN IR-RAH’EEM

ALLAAHO LAA ELAAHA ILLAA HOWA, AL-HAYYUL QAYYOOMO,

LAA TAAKHOZOHU SENATUWN WALAA NAWMUN, LAHU MAA FIS SAMAAWAATE WA MAA FIL ARZE,

MAN DAL LAZE YASH-FA-O’ I’NDAHU ILLAA BE-IZNEHI,

YA’LAMO MAA BAYNA AYDEEHIM WA MAA KHALFAHUM,

WA LAA YOHEETOONA BE SHAYIM MIN I’LMEHI ILLAA BEMAA SHAAA-A,

WASE-A’ KURSIYYOHUS SAMAAWAATE WAL ARZA,

WA LAA YA-OODOHU HIFZOHOMAA,

WA HOWAL A’LIYYUL A’ZEEMO