Surah Hashr PDF Download In English, Hindi, Urdu, Arabic & Mp3

AssalamWalekum my dear brother and sisters, here you will get the profound surah of the Quran Majid Surah Hashr. You can Surah Hashr PDF Download as well as download mp3.

Surah Hashr holds a unique position in Islam due to its powerful themes, eloquent ayat, and spiritual insights. In this article, we explore the depths of Surah Hashr, exploring its importance, themes, lessons, and spiritual implications. By examining its ayat closely, we aim to uncover the treasures of wisdom that lie within this remarkable Surah Hashr.

Surah Hashr

Surah Hashr is the 59th chapter of the Quran Majid, the name of this surah comes from the Arabic word “hashr,” which translates to “exile” or “banishment.” It was revealed in Medina, during a time of immense upheaval and displacement in the Muslim community. This surah addresses various historical events and imparts essential teachings for Muslims at all times.

 • Surah Hashr In English

Bismillaahir Rahmaanir Raheem 

 1. Sabbaha lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardi wa Huwal ‘Azeezul Hakeem
 2. Huwal lazeee akharajal lazeena kafaroo min ahlil kitaabi min diyaarihim li awwalil Hashr; maa zanantum any yakhrujoo wa zannooo annahum maa ni’atuhum husoonuhum minal laahi faataahumul laahu min haisu lam yahtasiboo wa qazafa fee quloobihimur ru’ba yukhriboona bu yootahum bi aydeehim wa aydil mu’mineena fa’tabiroo yaaa ulil absaar
 3. Wa law laaa an katabal laahu ‘alaihimul jalaaa’a la’azzabahum fid dunyaa wa lahum fil Aakhirati ‘azaabun Naar
 4. Zaalika bi annahum shaaqqul laaha wa Rasoolahoo wa many yushaaaqqil laaha fa innal laaha shadeedul-‘iqaab
 5. Maa qata’tum mil leenatin aw taraktumoohaa qaaa’imatan’alaaa usoolihaa fabi iznil laahi wa liyukhziyal faasiqeen
 6. Wa maaa afaaa’al laahu ‘alaaa Rasoolihee minhum famaaa awjaftum ‘alaihi min khailiinw wa laa rikaabinw wa laakinnal laaha yusallitu Rusulahoo ‘alaa many yashaaa’; wallaahu ‘alaa kulli shai’in Qadeer
 7. Maaa afaaa’al laahu ‘alaa Rasoolihee min ahlil quraa falillaahi wa lir Rasooli wa lizil qurbaa wal yataamaa walmasaakeeni wabnis sabeeli kai laa yakoona doolatam bainal aghniyaaa’i minkum; wa maaa aataakumur Rasoolu fakhuzoohu wa maa nahaakum ‘anhu fantahoo; wattaqul laaha innal laaha shadeedul-‘iqaab
 8. Lilfuqaraaa’il Muhaaji reenal lazeena ukhrijoo min diyaarihim wa amwaalihim yabtaghoona fadlam minal laahi wa ridwaananw wa yansuroonal laaha wa Rasoolah; ulaaa’ika humus saadiqoon
 9. Wallazeena tabawwa’ud daara wal eemaana min qablihim yuhibboona man haajara ilaihim wa laa yajidoona fee sudoorihim haajatam mimmaa ootoo wa yu’siroona ‘alaa anfusihim wa law kaana bihim khasaasah; wa many yooqa shuhha nafsihee fa ulaaa’ika humul muflihoon
 10. Wallazeena jaaa’oo min ba’dihim yaqooloona Rabbanagh fir lanaa wa li ikhwaani nal lazeena sabqoonaa bil eemaani wa laa taj’al fee quloobinaa ghillalil lazeena aamanoo rabbannaaa innaka Ra’oofur Raheem
 11. Alam tara ilal lazeena naafaqoo yaqooloona li ikhwaanihimul lazeena kafaroo min ahlil kitaabi la’in ukhrijtum lanakhrujanna ma’akum wa laa nutee’u feekum ahadan abadanw-wa in qootiltum lanansuran nakum wallaahu yashhadu innahum lakaaziboon
 12. La’in ukhrijoo laa yakhrujoona ma’ahum wa la’in qootiloo laa yansuroonahum wa la’in nasaroohum la yuwallunnal adbaara summa laa yunsaroon
 13. La antum ashaddu rahbatan fee sudoorihim minal laah; zaalika bi annahum qawmul laa yafqahoon
 14. Laa yuqaatiloonakum jamee’an illaa fee quram muhas sanatin aw minw waraaa’i judur; baasuhum bainahum shadeed; tahsabuhum jamee’anw-wa quloobuhum shatta; zaalika biannahum qawmul laa ya’qiloon
 15. Kamasalil lazeena min qablihim qareeban zaaqoo wabaala amrihim wa lahum ‘azaabun aleem
 16. Kamasalish shaitaani izqaala lil insaanik fur falammaa kafara qaala innee bareee’um minka inneee akhaaful laaha rabbal ‘aalameen
 17. Fakaana ‘aaqibatahumaaa annahumaa fin naari khaalidaini feehaa; wa zaalika jazaaa’uz zaalimeen
 18. Yaaa ayyuhal lazeena aamanut taqul-laaha; waltanzur nafsum maa qaddamat lighadiw wattaqual laah; innal laaha khabeerum bimaa ta’maloon
 19. Wa laa takoonoo kallazeena nasul laaha fa ansaahum anfusahum; ulaaa’ika humul faasiqoon
 20. Laa yastaweee as-haabun naari wa ashaabul jannah; as haabul jannati humul faaa’izoon
 21. Law anzalnaa haazal quraana ‘alaa jabilil lara aytahoo khaashi’am muta saddi’am min khashiyatil laah; wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaroon
 22. Huwal-laahul-lazee laaa Ilaaha illaa Huwa ‘Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Raheem
 23. Huwal-laahul-lazee laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Quddoosus-Salaamul Muminul Muhaiminul-‘aAzeezul Jabbaarul-Mutakabbir; Subhaanal laahi ‘Ammaa yushrikoon
 24. Huwal Laahul Khaaliqul Baari ‘ul Musawwir; lahul Asmaaa’ul Husnaa; yusabbihu lahoo maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal ‘Azeezul Hakeem
 • Surah Hashr In Hindi

बिस्मिल्ला-हिर्रहमा-निर्रहीम

सब्ब – ह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि व हुवल् अ़ज़ीजुल – हकीम (1)


हुवल्लज़ी अख़ – रजल्लज़ी – न क – फ़रू मिन् अह़्लिल् किताबि मिन् दियारिहिम् लि – अव्वलिल् हशरि , मा ज़नन्तुम् अंय्यख़्रुजू व ज़न्नू अन्नहुम् मानि अ़तुहुम् हुसूनुहुम् मिनल्लाहि फ़ – अताहुमुल्लाहु मिन् हैसु लम् यहतसिबू व क – ज़ – फ़ फ़ी कुलूबिहिमुर्रुअ् ब युखरिबू – न बुयू -तहुम् बि – ऐ दीहिम् व ऐदिल् मुअ्मिनी – न फ़अ्तबिरू या उलिल् – अब्सार (2)

व लौ ला अन् क – तबल्लाहु अ़लैहिमुल् – जला – अ लअ़ज़्ज़ – बहुम् फिद्दुन्या , व लहुम् फ़िल् – आख़िरति अ़ज़ाबुन्नार (3)

ज़ालि – क बि – अन्नहुम् शाक़्कुल्ला – ह व रसूलहू व मंय्युशाक़्क़िल्ला – ह फ़ – इन्नल्ला – ह शदीदुल अिकाब (4)

मा क़ – तअ्तुम् मिल्ली – नतिन् औ तरक्तुमूहा का़इ मतन् अ़ला उसूलिहा फ़बि – इज् निल्लाहि व लियुख़्जि यल् फ़ासिक़ीन (5)

व मा अफ़ा – अल्लाहु अ़ला रसूलिही मिन्हुम् फ़मा औजफ़्तुम् अ़लैहि मिन् खैलिंव् – व ला रिकाबिंव् – व लाकिन्नल्ला – ह युसल्लितु रुसु – लहू अ़ला मंय्यशा – उ , वल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (6)

मा अफा – अल्लाहु अ़ला रसूलिही मिन् अहलिल् – कुरा फ़ – लिल्लाहि व लिर्रसूलि व लिज़िल् – कुरबा वल्यतामा वल् मसाकीनि वब्निस्सबीलि कै ला यकू – न दू – लतम् – बैनल् – अग्निया – इ मिन्कुम् , व मा आताकुमुर्रसूलु फ़खुजूहु व मा नहाकुम् अ़न्हु फ़न्तहू वत्तकुल्ला – ह , इन्नल्ला – ह शदीदुल् – अ़िकाब • (7)

लिल्फु – क़राइल् – मुहाजिरीनल्लज़ी – न उख़्रिजू मिन् दियारिहिम् व अम्वालिहिम् यब्तगू – न फ़ज़्लम् मिनल्लाहि व रिजवानंव् – व यन्सुरूनल्ला – ह व रसूलहू , उलाइ – क हुमुस्सादिकून (8)

वल्लज़ी – न त – बब्वउद्दा – र वलईमा – न मिन् क़ब्लिहिम् युहिब्बू – न मन् हाज – र इलैहिम् व ला यजिदू – न फ़ी सुदूरिहिम् हा – जतम् – मिम्मा ऊतू व युअसिरू – न अ़ला अन्फुसिहिम् व लौ का – न बिहिम् ख़सा – सतुन् , व मंय्यू क शुह् – ह नफ़्सिही फ़ – उलाइ – क हुमुल् – मुफ्लिहून (9)

वल्लज़ी – न जाऊ मिम्बअ्दिहिम् यकूलू – न रब्बनग़्फिर लना व लि – इख़्वानिनल्लज़ी – न स – बकूना बिल् – ईमानि व ला तज्अल् फ़ी कुलूबिना गिल्लल् – लिल्लज़ी – न आमनू रब्बना इन्न – क रऊफुर्रहीम • (10)

अलम् त – र इलल्लज़ी – न नाफ़कू यकूलू – न लि – इख़्वानिहिमुल्लज़ी – न क – फ़रू मिन् अह़्लिल् – किताबि ल – इन् उख़्रिज्तुम् ल – नख़्रुजन – न म – अ़कुम् व ला नुतीअु फ़ीकुम् अ – हदन् अ – बदंव् – व इन् कूतिल्तुम् ल – नन्सुरन्नकुम् , वल्लाहु यश्हदु इन्नहुम् लकाज़िबून (11)

ल – इन् उख़्रिजू ला यख़्रुजू – न म – अ़हुम् व ल – इन् कूतिलू ला यन्सुरूनहुम् व ल – इन् – न – सरूहुम् लयु – वल्लुन्नल् – अदबा – र , सुम् – म ला युन्सरून (12)

ल – अन्तुम् अशद्दु रह् – बतन् फी सुदूरिहिम् मिनल्लाहि , ज़ालि – क बि – अन्नहुम् कौ़मुल – ला यफ़्क़हून (13)

ला युक़ातिलूनकुम् जमीअ़न् इल्ला फ़ी कुरम् मुहस्स – नतिन् औ मिंव्वरा – इ जुदुरिन , बअ्सुहुम् बैनहुम् शदीदुन् , तहसबुहुम् जमीअ़ंव् – व कुलूबुहुम् शत्ता , ज़ालि – क बि – अन्नहुम् कौ़मुल् – ला यअकिलून (14)

क – म – सलिल्लज़ी – न मिन् क़ब्लिहिम् क़रीबन् ज़ाकू व बा – ल अम्रिहिम् व लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम (15)

क – म – सलिश्शैतानि इज् का – ल लिल् – इन्सानिक्फुर फ़ – लम्मा क – फ़ – र का – ल इन्नी बरीउम् – मिन् – क इन्नी अख़ाफुल्ला – ह रब्बल् – आ़लमीन (16)

फ़का – न आ़कि – ब – तहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदैनि फ़ीहा , व ज़ालि – क जज़ाउज़्ज़ालिमीन (17)

या अय्युहल्लज़ी – न आमनुत्तकुल्ला – ह वल्तन्जुर् नफ़्सुम् – मा क़द्द – मत् लि – ग़दिन् वत्तकुल्ला – ह , इन्नल्ला – ह ख़बीरुम् – बिमा तअ्मलून (18)

व ला तकूनू कल्लज़ी – न नसुल्ला – ह फ़ – अन्साहुम् अन्फु – सहुम् , उलाइ – क हुमुल् – फ़ासिकून (19)

ला यस्तवी अस्हाबुन्नारि व अस्हाबुल् – जन्नति , अस्हाबुल् – जन्नति हुमुल् – फ़ाइजून (20)

लौ अन्ज़ल्ना हाज़ल – कुरआ – न अ़ला ज – बलिल् – ल – रऐ – तहू ख़ाशिअ़म् मु – तसद्दिअ़म् मिन् ख़श् – यतिल्लाहि , व तिल्कल् – अम्सालु नज्रिबुहा लिन्नासि लअ़ल्लहुम् य – तफ़क्करून (21)

हुवल्लाहुल्लज़ी ला इला – ह इल्ला हु – व आ़लिमुल् – गै़बि वश्शहा – दति हुवर् – रह़्मानुर्रहीम (22)

हुवल्लाहुल्लज़ी ला इला – ह इल्ला हु – व अल्मलिकुल् – कुद्दूसुस् – सलामुल् मुअ्मिनुल् – मुहैमिनुल – अज़ीजुल् जब्बारुल – मु – तकब्बिरु , सुब्हानल्लाहि अ़म्मा युश्रिकून (23)

हुवल्लाहुल् ख़ालिकुल् बारिउल् मुसव्विरु लहुल् अस्मा – उल् – हुस्ना , युसब्बिहु लहू मा फ़िस्समावाति वल्अर्जि व हुवल् अ़ज़ीजुल – हकीम (24)

Exploring The Themes

Surah al Hashr is comprised of topics like profound insights into faith, community, and personal development. One important concept is exile, which reflects the forced migration of the Jewish tribes Banu Nadir and Banu Qaynuqa, who plotted against the Muslim community in Medina.

The Surah al Hashr also stress unity and cooperation among believers, reminding them of the importance of collective effort and mutual support Ayat such as “And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression” (59:2) underlines the importance of collaboration for positive endeavors.

Lessons And Wisdom

Surah al Hashr also teaches us various valuable lessons that are highly relevant to contemporary society. One such lesson is the importance of responsible behavior, both individually and as a community. The story of the expulsion of the Jewish tribes highlights the consequences of treachery and disloyalty.

Furthermore, the Surah teaches us to be grateful for the blessings that we have received and to utilize these blessings for the betterment of society as a whole. The concept of “spoils of war” (ghanimah) is explored in the context of using these resources for charitable purposes, reinforcing the idea of socio-economic justice.

Spiritual Reflections

When we deeply recite Surah Hashr, we come across ayats that invite profound spiritual reflection. The opening verse, “Whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth glorifies Allah” (59:1), emphasizes the concept of Only one God that is glorified in the universe. This reminder encourages believers to recognize the Divine presence in every aspect of life.

Apart from that, the concept of “hypocrites” (munafiqeen) is explored, throwing light on the internal struggle between genuine faith and insincere behavior. This introspective aspect of the surah hashr encourages reciters to evaluate their intentions and strive for spiritual authenticity.

Contemporary Relevance

In today’s life teaching of Surah Hashr hold endure relevance. It offers guidance on issues such as social harmony, ethical conduct, and community development. The emphasis on unity and cooperation serves as a remedy for the divisions that often plague societies, while the lessons on responsible resource utilization and charity address the challenges of economic disparity.

Moreover, the Surah call for self-reflection and encourages individuals to cultivate a sense of mindfulness and intentionality in their actions, contributing to their personal growth and moral development.

Conclusion

In conclusion, Surah Hashr stands as the timeless wisdom of the Quran. Its themes, lessons, and spiritual insights continue to resonate with believers, offering guidance and solace in the face of contemporary challenges. By embracing the teachings of the surah Hashr, individuals and communities can strive for a harmonious existence, rooted in faith, unity, and the pursuit of higher spiritual ideals.

1 thought on “Surah Hashr PDF Download In English, Hindi, Urdu, Arabic & Mp3”

Leave a Comment