Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Ara 'aytal lazee yukazzibu biddeen

Fazaalikal lazee yadu'ul-yateem

Wa la yahuddu 'alaa ta'aamil miskeen

Fa wailul-lil musalleen

Allazeena hum 'an salaatihim saahoon

Allazeena hum yuraaa'oon

Wa yamna'oonal maa'oon