Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Aamanar-Rasoolu bimaaa unzila ilaihi

mir-Rabbihee walmu’minoon;

kullun aamana billaahi wa Malaaa’ikathihee

wa Kutubhihee wa Rusulihee laa

nufarriqu baina ahadim-mir-Rusulih

wa qaaloo sami’naa

wa ata’naa ghufraanaka

Rabbanaa wa

ilaikal-masee