बिस्मिल्लाह-हिर्रहमान-निर्रहीम

अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्युऊम।

ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम.

लहू मा फिस्समावाती वमा फिल अरज़ि

मन ज़ल लज़ी यशफउ इन्दहु इल्ला बिइज़्निही

यालमु मा बैना ऐदीहिम् वमा खलफहुम

वला युहीतूना बिशैयिम मिन इल्मिही

इल्ला बिमा शाआ वसिआ कुरसिययुहुस समावाती वल अर्ज़ा

वला ययुदुहु हिफ्जुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम।